MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Træningssamlinger / Training sessions

For English version click here


Dansk version

Ud over den træning, som marchgængerne gennemfører lokalt, bliver der forud for marchen gennemført fire nationale træningssamlinger af 2 – 3 dages varighed med indlagte briefinger i perioden april til juni 2024. Her vil holdet vil blive testet på dagsruter på 40 – 55 kilometers længde.

Et absolut og ufravigeligt krav er at man skal have deltaget i og være godkendt på mindst tre af de fire samlinger. Træningssamlingerne vil samtidigt blive brugt til at vurdere deltagernes fysiske træningstilstand og sociale bidrag til holdet. AG afgør om en person findes egnet til videre deltagelse i træningssamlinger og deltagelse i marchen fra København til Nijmegen. I medicinske tvivlstilfælde konsulteres Hjemmeværnskommandolægen eller Forsvarets Sundhedstjeneste.

Inviterede deltagere fra udlandet skal i princippet honorere de samme træningskrav, som for danske deltagere. Hjemmeværnskommandoen tilsikre i sine invitationer at der gøres opmærksom på træningskravene samt at det er den danske AG der godkender deltagelsen på marchholdet. Udenlandske deltagere kan inviteres til at deltage i de danske træningssamlinger.
Udenlandske deltagere tilmelder sig via den danske hjemmeside og vil modtage relevant information på engelsk via mail.

Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med gennemførelse af træning, træningssamlinger og kontrolmarch.

Hjemmeværnet betaler for kost og indkvartering samt eventuel brug af tjenestekøretøjer og brobizz i forbindelse med krydsning af Storebælt.

Den foreløbige plan ser således ud:

Træningssamling 1

  • 5. – 7. april 2024 (marchdage 6. og 7. april 2024)
  • 2 x 45 kilometer

Træningssamling 2

  • 26. – 28. april 2024 (marchdage 27. og 28. april 2024)
  • 2 x 40-45 kilometer

Træningssamling 3

  • 17. – 20. maj 2024 (marchdage 18., 19. og 20. maj 2024)
  • 3 x 50-55 kilometer

Træningssamling 4

  • 7. – 9. juni 2024 (marchdage 8. og 9. juni 2024)
  • 2 x 40-55 kilometer


English version

In addition to the training that the marchers carry out locally, prior to the march, four training sessions of 2 – 3 days duration with included briefings will be held in denmark in the period from April to June 2024. Here, the team will be tested on daily routes of 40 – 55 kilometers in length.

An absolute and invariable requirement is that you must have participated in and been approved for at least three of the four sessions. The training sessions will simultaneously be used to assess the participants’ physical training condition and social contribution to the team. AG decides whether a person is found suitable for further participation in training sessions and participation in the march from Copenhagen to Nijmegen. In cases of medical doubt, the Home Guard command doctor or the Defense Health Service are consulted.

Invited participants from abroad must in principle meet the same training requirements as for Danish participants. The Home Guard Command assures in its invitations that attention is drawn to the training requirements and that it is the Danish AG who approves the participation in the marching team. Foreign participants can be invited to participate in the Danish training sessions.
Foreign participants register via the Danish website and will receive relevant information in English via email.

Lost earnings cannot be paid out in connection with carrying out training, training sessions and control marches.

The Home Guard pays for board and accommodation as well as the possible use of service vehicles and bridging in connection with crossing the Storebælt.

The preliminary plan looks like this:

Training session 1

  • 5. – 7. april 2024 (marchingdays 6. and 7. april 2024)
  • 2 x 45 kilometer

Training session 2

  • 26. – 28. april 2024 (marchingdays 27. and 28. april 2024)
  • 2 x 40-45 kilometer

Training session 3

  • 17. – 20. may 2024 (marchingdays 18., 19. and 20. may 2024)
  • 3 x 50-55 kilometer

Training session 4

  • 7. – 9. june 2024 (marchingdays 8. and 9. june 2024)
  • 2 x 40-55 kilometer