MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

MAKONI 2024 Aflyst / Cancelled

Dansk version

Kære deltager i MAKONI

Det er med meget stor beklagelse at jeg desværre er nødt til at aflyse vores march fra København til
Nijmegen, MAKONI 2024.

Det har været en meget svær beslutning, men interessen for at deltage som gænger på MAKONI har
desværre vist sig ikke at være tilstrækkelig – henset de mange og store forberedelser der følger med
marchen.

Afslutningsvis vil min stab og jeg gerne sige dig tusind tak!

Tak for at du tilmeldte dig til – hvad der skulle have været en ”one in a lifetime” march -, hvad enten det var
som gænger eller hjælper.

Jeg håber meget, at vi inden for ganske få år måske igen får muligheden for at etablere et MAKONI hold?

Indtil da så på forhåbentligt gensyn i Nijmegen i uge 29.

Der er sendt mail ud til alle deltagere. Læs denne for at få flere oplysninger om hvordan du nu forholder dig
til denne triste meddelelse.

CHRISTINA POJEZNY
CH MAKONI 2024 (AFLYST)


English version

Dear MAKONI 2024 Participant,

It is with sincere regret, that I have to inform you of the cancellation of our walk from Copenhagen to
Nijmegen, i.e. the MAKONI event, in 2024.

It has been a very hard decision to take, but unfortunately, the interest to take part as a MAKONI walker
has not been sufficient, seen in relation to the rather extensive preparations required for the event.

On behalf of the MAKONI management Team, I wish to extend my sincere thanks.

Thank you for your signing up, to what should have been, well, a “once in a lifetime walk”, whether as a
walker or as a support team member.

It is my hope, that within the next few years, another opportunity will arise, when we can perhaps establish
and complete a MAKONI event.

Until then, it is my sincere hope to see you again in Nijmegen in week 29 ‘24.

An email has been sent out to all participants. Read this for more information on how to deal with this sad
news.

CHRISTINA POJEZNY
CO MAKONI 2024 (Cancelled)

Tilmelding åben for MAKONI 2024 / Registration open for MAKONI 2024

Dansk version
Så er vi endelig blevet klar med tilmelding til næste års store march. Åben indtil 15. januar 2024. Findes i menuen under MAKONI / MAKONI 2024 / Tilmelding
OPDATERING pr. 18. januar 2024: Tilmeldingsfristen er forlænget til 1. februar 2024.

Vi kan modtage tilmeldinger for både gængere og hjælpere fra Danmark, Holland, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Flyeren nedenfor er udsendt til forsvarets installationer.

For at kunne tilmelde dig, skal du være logget ind på hjemmesiden.
Hvis du ikke allerede er registreret, er der et punkt til dette nederst i menuen til venstre under System “Registrer”.
Når du registrerer dig, får du tilsendt en email, med et link, som du skal klikke på (det er ofte set at denne email havner i spammappen).
Du får så mulighed for at vælge et password.

Hvis du har været registreret før 2023 så er alle gamle bruger registreringer blevet slettet.
Eller kan du bede om et nyt på login siden.

Da vores hjemmeside desværre har tiltrukket sig en vis interesse fra hackere, er der indført en del sikkerhedstiltag på hjemmesiden, og det kan være at du bliver ramt af dem undervejs.
Det kan være at din adgang bliver blokkeret for login eller lignende, men det er så fordi du rammer en de grænser der er sat op.
Jeg forsøger at holde øje med hvad der sker, men hvis du oplever problemer med hjemmesiden, eller med tilmeldingen, så kontakt mig endelig på email [email protected]


English version

So we are finally ready with registration for next year’s big march. Open until january 15 2024. Found in the menu under MAKONI English / MAKONI 2024 / Registration
UPDATE per january 18 2024: The registration will be open until february 1 2024.

The flyer below in both danish and english.

We can accept registrations for both walkers and supporters from Denmark, the Netherlands, Norway, Sweden, Finland and Germany.

In order to make your registration, you must be logged in to the website.
If you are not already registered, there is an item for this at the bottom of the menu on the left under System “Register”.
When you register, you will be sent an email with a link that you must click on (it is often seen that this email ends up in the spam folder).
You will then be given the opportunity to choose a password.

If you have been registered before 2023, all old user registrations have been deleted.
Or you can ask for a new one on the login page.

As our website has unfortunately attracted a certain amount of interest from hackers, a number of security measures have been introduced on the website, and it is possible that you will be hit by them along the way.
It may be that your access is blocked for login or the like, but that is because you hit one of the limits that have been set up.
I try to keep an eye on what is happening, but if you experience problems with the website or with the registration, please contact me at email [email protected]


 

MAKONI 2024 er en realitet! / MAKONI 2024 is a reality!

For English version click here

Dansk version
Det betyder at vi udover en masse gængere også har brug for en dygtig stab, som logistisk kan understøtte vores march til Nijmegen.

Så besidder du kompetencer inden for forplejning, sanitetstjeneste, transport- og rastepladstjeneste – og kan du sætte gængernes behov i centrum, samtidig med at du er fleksibel, kreativ og har et smittende godt humør? Ja, så er du måske et kommende medlem af vores helt uundværlige stab og et fantastisk fællesskab, som har et mål nemlig: At få MAKONI holdet til Nijmegen, Holland.

Der forudsættes ikke kendskab til Nijmegen march eller MAKONI for at indgå i staben. Staben vil blive sammensat efter faglige og personlige kompetencer.

Flyeren nedenfor er/bliver omdelt i den kommende tid, men omtaler ikke specielt supportteamet, som er lige så vigtige som gængerne.

Hvis du er interesseret – så udfyld vores interesseundersøgelse og deltag i et af vores orienteringsmøder.


English version
This means that in addition to a lot of walkers, we also need a skilled staff who can logistically support our march to Nijmegen.

So do you have skills in catering, healthcare services, transport and rest area services – and can you put the needs of the marchers at the center, while at the same time being flexible, creative and have an very good mood? Yes, then you might be a future member of our absolutely indispensable staff and a fantastic community, which has one goal namely: Getting the MAKONI team to Nijmegen, Holland.

Knowledge of the Nijmegen march or MAKONI is not required to be part of the staff. The staff will be composed according to professional and personal competences.

The flyer below has been distributed in denmark, but does not specifically mention the support team, who are just as important as the marchers.